Wog

Zapoczątkowana poprzez stworzenie Wielkich Organizacji Gospodarczych (WOG) reforma zarządzania gospodarką narodową wskazuje, że kierownictwo kraju zmierza do nadania przedsiębiorstwom większej samodzielności, co łącznie z wprowadzeniem syntetycznych mierników oceny tych przedsiębiorstw sprzyja większemu zainteresowaniu producentów i odbiorców efektywnym wykorzystaniem zasobów i surowców naturalnych. W ten sposób zwiększa się też oddziaływanie systemu finansowego (kredyty, dotacje i inne) na intensyfikację wykorzystania zasobów w praktyce gospodarczej. Chociaż obowiązujący system oceny WOG, jak również warunki ich 106 działania nie są doskonale, to jednak kierunek zapoczątkowanej reformy wydaje się sprzyjać lepszemu gospodarowaniu dobrami przyrody. Znane instrumenty ekonomiczne polityki środowiskowej powinny się stać głównymi narzędziami służącymi poprawie, jakości środowiska. Chodzi tutaj szczególnie o różne formy renty różniczkowej (renta górnicza dla zasobów mineralnych, renta wodna, renta rolna i leśna, renta budowlana dla gruntów nierolniczych). Zastosowanie rent w sporządzaniu i realizowaniu planów gospodarczych wydaje się warunkować najbardziej efektywne wykorzystanie dóbr przyrody. Oczywiście konieczne jest doskonalenie metod liczenia nakładów i efektów przy określaniu rent różniczkowych. Za pomocą tej renty oraz śledzenia jej zmian w czasie możemy w odpowiednim momencie wstrzymać nieracjonalną eksploatację dóbr przyrody, jak również odpowiednio kreować ich ceny. Takie zaś ceny, jako parametry oceniające dobrze informują producentów i odbiorców o ograniczoności i nieodnawialności dóbr przyrody, szczególnie w rachunku efektywności inwestycji.
System reklamy Test