Projekt onz

Projekt onz

Czwartym modelem ekonomicznym rozwoju cywilizacji ludzkiej nazywany jest projekt opracowany na zlecenie ONZ przez zespół pod kierunkiem prof. Wasila Leontiewa pt. Przyszłość gospodarki światowej. Praca obejmuje prognozy: demograficzną, ekonomiczna oraz środowiska naturalnego na lata 1980, 1990 i 2000 - opracowane metodą „in-put-output" („nakłady-wyniki"). Dokonano podziału świata na 15 regionów oraz wyodrębniono 50 gałęzi gospodarki. Raport ten, przygotowany dla ONZ, zawiera nowy scenariusz i procedurę rozwoju gospodarczego świata ujętą w perspektywicznych ramach nowego ładu międzynarodowego. Autorzy z przeprowadzonej analizy wyprowadzają wniosek, że działania zgodne z nową międzynarodową strategią rozwoju nie są bynajmniej w stanie nawet w roku 2000 zapewnić warunków do zmniejszenia dotychczasowej dysproporcji między krajami bogatymi a krajami biednymi np. do relacji 7:1. Dla osiągnięcia tego celu przed końcem roku 2000 trzeba by poświęcić niewspółmiernie więcej środków oraz skutecznych zabiegów, niż to się obecnie przewiduje.