Pelny raport Klubu Rzymskiego

Piąty model ekonomiczny rozwoju świata prezentuje w tak zwanym piątym raporcie Klubu Rzymskiego zespół uczonych pod kierownictwem wybitnego intelektualisty amerykańskiego węgierskiego pochodzenia, Ervina Laszlo. Raport ten przede wszystkim wskazuje na istotne przemiany w łonie samego Klubu Rzymskiego. Proponuje odejście od dziewiętnastowiecznego wzorca cywilizacyjnego, o-partego na intensywnym wykorzystaniu surowców, produkcji dóbr i wyrzucaniu ich po krótkotrwałym zużyciu, i zastąpienie ich nowymi dobrami, wyprodukowanymi z nowo wydobytych surowców. W raporcie tym świat podzielony został pod względem politycznym, ustrojowym, geograficznym, ekologicznym, kulturowym itp. Na tym tle autorzy raportu rysują cele, wzorce, normy i wartości, które akceptowałaby cała społeczność ludzka. Formułują tzw. „cele globalne”, do których zaliczają: zachowanie pokoju i bezpieczeństwa światowego, zachowanie walorów ekologicznych środowiska, zwłaszcza produkcji żywności dla stale rosnącej liczby ludności, zapewnienie wzrostu energii i zasobów środowiska dla niezbędnego rozwoju naszej cywilizacji oraz zapewnienie awansu krajom rozwijającym się.
System reklamy Test