Oczyszczalnie w latach 70

Z działających w Polsce w 1977 roku 1429 oczyszczalni, 382 oczyszczalnie posiadały miasta, 1025 to były oczyszczalnie lokalne i 22 oczyszczalnie grupowe. Z 803 miast 336 posiadało oczyszczalnie, a 665 posiadało kanalizację (czyli w 329 miastach skanalizowanych ścieki komunalne bez oczyszczania trafiały do wód powierzchniowych) i 708 sieć wodociągową. Dużo wielkich miast polskich — niestety — nie posiada oczyszczalni miejskich, a wśród nich i Warszawa. W gospodarce wodnej w 1977 roku wykorzystano około 1,7 mld m3 wód podziemnych oraz wykorzystano w produkcji około 0,3 mld m3 wód kopalnianych. Rozpoznane dyspozycyjne wody podziemne określa się na około 10,6 mld ms rocznie, a aktualne wykorzystanie wynosi do około 2,0 mld m3 rocznie. Wody wgłębne ulegają zanieczyszczeniom przy eksploatacji kopalin (zasolenia w lejach depresyjnych i erupcje przy metodzie otworowej), przez studnie (zwłaszcza głębokie) oraz przez kontakt wód wgłębnych z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi. Aktualnie specjaliści oceniają, że eksploatacja wód podziemnych lokalnie wpływa na obniżenie ich poziomu, co objawia się m.in. wysychaniem studzien. Oczyszczalnie ścieków odprowadzonych do wód może odbywać się mechanicznie, chemicznie lub biologicznie. Mechaniczne oczyszczanie ścieków polega jedynie na usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych i tłuszczów ulegających osadzeniu lub flotacji. . Technologia tego oczyszczania polega na użyciu krat, sit, płaskowników, odtłuszczaczy itp. Chemiczne oczyszczanie ścieków następuje przez dodawanie do ścieków związków chemicznych, co powoduje koagulację nie osadzających się zawiesin oraz wytrącanie niektórych związków rozpuszczalnych względnie ich neutralizację. Biologiczne oczyszczanie ścieków następuje w urządzeniach naturalnych (rolnicze wykorzystanie ścieków, zraszanie pól, stawy rybne) lub sztucznych (zraszanie złóż, osad czynny), powodując usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych w procesie mineralizacji przez drobnoustroje w środowisku powietrznym lub wodnym. W 1977 roku gospodarka narodowa zużyła nieco ponad 14 mld m3 wody (w 1970 roku — 10,1 mld m3), z tego około 72% pobrał przemysł, około 16% gospodarka komunalna oraz około 12% rolnictwo i leśnictwo. W okresie od 1970 roku wzrasta zużycie wody w przemyśle a jeszcze bardziej w gospodarce komunalnej; w rolnictwie i leśnictwie — w zasadzie — utrzymuje się na nie zmienionym poziomie.
System reklamy Test