Ochrona wod

Woda jest istotnym składnikiem środowiska człowieka. Wody powierzchniowe i wgłębne chroni się przed wyczerpaniem, zanieczyszczaniami oraz ujemnymi skutkami wezbrań powodziowych. Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w średnim roku ocenia się na około 187 mld m3. Daje to około 1800 m3 wody na l mieszkańca rocznie. W średnim roku odpływa 50 mld m3 (28,5%) tych wód (w latach suchych 32 mld m3, w latach mokrych do 90 mld m3). Wobec tego podstawą racjonalnej gospodarki zasobami wód powierzchniowych w Polsce powinno być tworzenie zbiorników wodnych oraz kanałów, które zmniejszą wielkość bezproduktywnych odpływów wody i pozwolą na wykorzystanie nadwyżek wody w regionach i okresach jej ostrzejszego deficytu. Aktualnie zbiorniki wodne w Polsce mają pojemność około 2,8 mld m3, co stanowi ponad 4% rocznego odpływu, podczas gdy np, zbiorniki wodne w Bułgarii gromadzą blisko 15%, w byłym związku radzieckim ponad 14%, w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej około 12% rocznych odpływów wód powierzchniowych. Dlatego w okresie do 1990 roku zaplanowano u nas budowę 37 większych i 150 małych zbiorników wodnych o łącznej objętości 4,2 Tnld ms oraz budowę 3 większych i 330 małych kanałów. Każdorazowo w momencie wystąpienia powodzi powtarzane jest hasło, że w Polsce powinniśmy zwiększyć pojemność zbiorników retencyjnych. Profesor Czesław Szczegielniak (hydrolog) twierdzi, że pomimo tego, że cały czas powstają zbiorniki wodne to w dalszym ciągu nasz kraj nie jest dostatecznie przygotowany na duże i ciągłe opady atmosferyczne. W jego opinii nasz system przeciw powodziowy nie jest wystarczający i adekwatny do potrzeb. W przypadku dorzeczy Odry większość systemu znajduje się na etapie przebudowy i modernizacji. Działania te były planowane na 2006 rok i w obecnym czasie powinny dobiegać już końca. Niestety w dorzeczu Wisły wciąż nie został stworzony plan przeciwdziałania powodziowemu, który mógłby być realizowane przez najbliższe 15-20 lat. Ostatnie duże działania w zakresie modernizacji i budowy zbiorników retencyjnych miały miejsce w latach 70 XX wieku. Na biegu Wisły znajdują się miejsca dobrze chronione, które wymagają jedynie małych korekt, wzmocnienia tak, aby spełniały kryteria jakie dotyczą uszczelnienia korpusów i podłoży wałów przeciwpowodziowych.
System reklamy Test