Kontrola jakosci wod

Począwszy od 1967 roku prowadzona jest systematyczna kontrola jakości wód powierzchniowych. Kontrolą objęte są rzeki, których powierzchnia zlewni przekracza obszar 300 km2 oraz niektóre rzeki o mniejszej powierzchni zlewni, ale o istotnym znaczeniu gospodarczym. Obecnie systematycznej kontroli podlega ogółem około 450 rzek o łącznej długości cieków wodnych około 30 000 km. Częstotliwość pomiarów uwarunkowana jest znaczeniem gospodarczym rzek oraz okresową zmiennością ich zanieczyszczeń. Wszystkie rzeki objęte kontrolą muszą być przebadane co najmniej raz na 5 lat. W ramach tego pięcioletniego cyklu część rzek (Wisła, Odra, Bug graniczny, Pilica) badana jest corocznie, a znaczna ich większość badana jest w cyklu dwu-, trzyletnim. W każdym roku sporządzane są oceny stanu czystości wód płynących, a po upływie pięcioletniego cyklu badawczego zestawiany jest tzw. atlas czystości wód płynących. Ocena stanu czystości opracowywana jest w oparciu o fizykochemiczne wskaźniki: BZT52, utlenialność, zawartość fenoli, chlorków, siarczanów, związków rozpuszczonych i zawiesin. Cieki wodne, do których doprowadzane są zanieczyszczenia z zakładów pracujących kampanijnie (przemysł spożywczy), badane są w czasie trwania kampanii i w okresie pozakampanijnym. Monitoring stanu wód realizowany jest w oparciu o tzw. jednolite części wód, które stanowią podstawową jednostkę gospodarowania wodami. Wyróżniamy cztery rodzaje monitoringu wód w rzekach: - diagnostyczny, - operacyjny, - badawczy, - obszarów chronionych. Monitoring diagnostyczny - jego celem jest stworzenie pełneg przeglądu stanu wód na każdym obszarze dorzecza, w wyniku którego możliwe będzie sklasyfikowanie wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych poprzez przypisanie ich do jednej z pięciu klas stanu. Monitoring należy przeprowadzać w odpowiedniej ilości części jednolitych wód w obrębie każdej zlewni lub podzlewni na obszarze dorzecza. Dzięki monitoring diagnostycznemu uzyskujemy informacje na temat długoterminowych zmian naturalnych. Monitoring operacyjny służy określaniu stanu tych części wód, w przypadku których uznano, że cele środowiskowe wyznaczone dla tych wód nie zostaną osiągnięte. Wykorzystystuje się go w ocenie zmian stanu wód wynikających z realizacji działań programowych. Monitoring badawczy wykorzystywany do określenia skutków przypadkowego zanieczyszczenia, uzupełnienia informacji o stanie wód oraz do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. Monitorowanie obszarów chronionych ma charakter uzupełniający do monitoringu diagnostycznego i monitoringu operacyjnego.
System reklamy Test