Dwie grupy organizmow

Organizmy ze względu na źródła energii, z których korzystają, dzielimy ma dwie wielkie grupy: autotrofy (grupa autos=sam+trophe=pożywienie, żywność) i heterotrofy (grupa heteros=inny, obcy+trophe=żywność). Organizmy autotroficzne posiadają zdolność syntezy związków organicznych i nieorganicznych za pomocą energii promienistej (słonecznej) lub uzyskanej w wynikli utleniania związków nieorganicznych. Organizmy kożystające z energii świetlnej są nazywane organizmami fotosyntetyzującymi lub fotoautotrofami (Przykładem mogą być np. sinice, bakterie purpurowe, niektóre pierwotniaki, glony oraz rośliny naczyniowe). Organizmy które pozyskują energię z procesu utleniania prostych związków nieorganicznych, nazywamy organizmami chemosyntetyzującymi (przykładem są bakterie siarkowe, żelazowe, wodorowe, itd.). W środowisku zdecydowanie większa grupę stanowią fotoautotrofy i to właśnie one zwykle stanowią piętro producentów w ekosystemach, dostarczając energii i przyswajalnego węgla organizmom cudzożywnym. Organizmy heterotroficzne czerpią energię do swych procesów życiowych ze związków organicznych, wyprodukowanych przez autotrofy. Heterotrofy dzielimy na biofagi, to jest żywiące się innymi żywymi organizmami lub ich tkanki, oraz saprobionty które żyją w środowiskach zawierających rozkładające się szczątki różnych organizmów i odżywiające się martwą materią organiczną - głównie pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Pośród biofagów możemy wyróżnić fitofagi (zjadające rośliny), czyli roślinożerców i zoofagi (zjadające zwierzęta) – inaczej drapieżniki. Wyróżniana jest również niekiedy grupa pośrednia organizmów prototroficznych. Należą do niej organizmy, które nie mają zdolności syntezy węglowodanów, potrafią jednak wiązać azot atmosferyczny i przetwarzać go w związki organiczne (np. bakterie azotowe). Gospodarka energią u heterotrofów związana jest ze sposobem jej uwalniania. Dwa typy gospodarki energetycznej — aerobowy i anaerobowy — odgrywają zupełnie odmienne role. Przy oddychaniu aerobowym organizmy wykorzystują w procesach utleniania tlen atmosferyczny bądź rozpuszczony w wodzie. Przy oddychaniu anaerobowym utlenianie odbywa się za pomocą pośrednich produktów przemiany materii, które w trakcie tych procesów ulegają redukcji.
System reklamy Test