IV sesja socjalna

Pewną rolę w ukształtowaniu modeli rozwoju cywilizacji odegrały też obrady VI Sesji Socjalnej Ogólnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. Podczas których powołano zespół 21 specjalistów z różnych krajów dla opracowania nowego układu międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Dzięki tym inicjatywom powstał trzeci raport Klubu Rzymskiego, opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. Jana Tinbergema, wydany w Polsce pt. O nowy międzynarodowy ład ekonomiczny (Reshaping the International Order-RIO). Autorzy dostrzegają w nim, że społeczeństwa krajów i regionów Trzeciego Świata przechodzą od dotychczasowej postawy uległości do postawy buntu, gdyż 2/3 ludności żyje dziś za 30 centów dziennie, około 1 mld ludności to analfabeci, a 70% dzieci w tych krajach głoduje. Podział zasobów naturalnych świata jest niesprawiedliwy, ponieważ kraje wysoko uprzemysłowione zużywają 20 razy więcej zasobów naturalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z krajami nierozwiniętymi. Autorzy sugerują potrzebę nowej strategii rozwoju, zmierzającej do: zlikwidowania nędzy i zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych, podnoszenia własnych sił wytwórczych, wykorzystania władzy publicznej do popierania samowystarczalnego stylu rozwoju opartego na endogennych zasobach, zrównoważenia rozwoju ekologicznego. Postulaty nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego są bardzo często odbierane jako przejaw różnic pomiędzy krajami rowinietymi (północy), a krajami biednymi tzw. południa. Mieszkańcy państw ubogich domagają się większego udziału w dochodzie światowym, kierując swe roszczenia pod adresem bogatych krajów. Głównym elementem, który determinował słuszność postulatów było połączenie olbrzymich rozpiętości między dochodami, a powolnym postępem(bądź nawet jego brakiem) w celu zmniejszenia różnic w rozwoju pomiędzy krajami o niskich dochodach a pozostałymi grupami krajów.
System reklamy Test