Zmiany niedostrzegalne

Wszelkie zagrożenia powodują oprócz zmian bezpośrednich także mało dostrzegalne, a być może w końcowym efekcie istotne, wpływy pośrednie, które niewątpliwie oddziałują na strukturę chemiczną i fizyczną związków i roztworów glebowych itp. Ustawa z dnia 26 X 1971 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów zobowiązuje do rekultywowania tych gruntów, zniszczonych przez wydobywanie kopalin. Polega ono na przywróceniu tym gruntom wartości użytkowej przez wykonanie właściwych zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych. Rekultywacja przywraca więc przekształconym gruntom ich gospodarczą lub szerzej — społeczną użyteczność. Stopień restytucji utraconej produktywności przyrodniczej gleb jest wymiernym efektem zabiegów rekultywujących. Ich skala zależy z jednej strony od możliwości rozwoju przyrodniczej produktywności gleb (ich sukcesji), z drugiej strony — od poziomu społecznych nakładów. Obowiązek dokonania rekultywacji ciąży na tym, kto przyczynił się do utraty wartości użytkowej gruntów rolnych lub gruntów leśnych. Wspomniana ustawa zobowiązała właścicieli gruntów rolnych i leśnych do przeciwdziałania erozji i stepowieniu gleb. Potrzebę rekultywowania gruntów rodzi przede wszystkim działalność gospodarcza w sferze górnictwa, przemysłu przetwórczego, budownictwa i przemysłu budowlanego.
System reklamy Test