Zmeczenie gleby

Duży wpływ na występowanie zjawiska zmęczenia gleby przypisać należy wykorzystywaniu gleby przez jednogatunkowe plantacje i błędy w zabiegach agrotechnicznych. Zmęczenie gleby jest więc już dziś problemem, który wymaga specjalnych badań. Inne przyczyny obniżania jakości gleb (np. imisje pyłów i gazów z atmosfery, zwłaszcza w połączeniu z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, działalność człowieka zwiększająca migracje substancji w biosferze) powinny być poddane uważnym obserwacjom. Wpływ promieniowania na środowisko, a w tym i na gleby, jest mało rozpowszechniony. W szczególności pilna jest sprawa wyjaśnienia wpływu promieniowania niejonizujacego (elektromagnetycznego). Uważa się, że gleby pod liniami wysokiego napięcia elektrycznego w promieniu do l km wymagają ochrony. Pogłębienia badań wymaga także wpływ na glebę promieniowania kosmicznego i energii rozszczepialnej. Duży niepokój budzą zanieczyszczenia gleby ściekami komunalnymi, zwłaszcza z obszarów o niewłaściwej gospodarce odpadami. Ze względu na istotny wpływ zanieczyszczeń wydzielanych przez zakłady przemysłowe na przyrodnicze walory gleb w następstwie ich emisji — kwestia ta powinna być odpowiednio potraktowana przy lokalizacji zakładów przemysłowych.
System reklamy Test