Sklad gleby

Wytworzona przez czynniki glebotwórcze gleba składa się z części mineralnych i organicznych. Uważa się, że żyzna gleba wśród części mineralnych powinna mieć 50!°/o części stałych, 25% części ciekłych (woda i roztwory glebowe) oraz 25% części gazowych (powietrze glebowe). Świat organiczny gleb jest wprost niewiarygodnie bogaty i wykonuje ogromną „pracę", w ostatecznym rezultacie podnosząc ich przyrodniczą zdolność wytwórczą. Jest on ich odnawialną częścią składową. Słynne (z opisów Darwina) dżdżownice wdrażają się nawet poniżej 100 cm, a działać na obszarze l ha może ich nawet 2,5 min sztuk. Przetwarzają one ponad 35 ton masy glebowej rocznie pozostawiając ponad 16 ton swoich odchodów na l ha. Nic tak dobrze jak dżdżownice nie kształtuje struktury glebowej. Dlatego trzeba stworzyć warunki, aby ilość ich w glebie była optymalna. Na l ha gleby 100—200 kg stanowić mogą i powinny pierwotniaki; nicienie ponad 100 min osobników. W gramie suchej masy gleby może być nawet 3 min osobników glonów, 700 oisobników grzybów. Na l ha sprawnej gleby znajduje się co najmniej l tona bakterii, ponadto maja swój udział promieniowce.
System reklamy Test