Rozwoj nasiennictwa

Produkcja nasion roślin pastewnych, głównie traw i motylkowatych, rozwinęła się bardzo szybko na dużą skalę w niektórych krajach. Wysoko postawiona jest zwłaszcza tam, gdzie działają specjalistyczne instytuty, zajmujące się zagadnieniami pasz i nasiennictwem roślin pastewnych, np. w Czechosłowacji, Danii, Francji, Holandii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckim. Od kilkudziesięciu lat widoczne jest szybkie zwiększanie się obszarów plantacji nasiennych traw, zwłaszcza tych gatunków, które mają największe zastosowanie w produkcji pasz. Do nich należą wszystkie gatunki życicy, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita i tymotka łąkowa. Niektóre kraje notują nawet 6-krotny wzrost produkcji nasion, np. Japonia. W naszym kraju nie importuje się nasion traw od 1955 r., a systematycznie postępuje od tego czasu ich eksport, po pokryciu własnych potrzeb. Przeciętne plony nasion traw wzrosły w okresie powojennym przeszło dwukrotnie. Globalna produkcja nasion roślin pastewnych z dostaw kontraktowanych wykazuje dość znaczne wahania.
System reklamy Test