Hodowla

Hodowla zajmuje się stosunkowo małą liczbą gatunków traw i motylkowatych. Pod tym względem nawet w ciągu wielu lat nie zaszły większe zmiany. Ostatnio na całym świecie rozwijają się prace badawcze dla wykrycia (z ogromnych zasobów roślin na kuli ziemskiej) takich gatunków, które odpowiadałyby aktualnym wymogom. Przykładem są prace nad stokłosą obiedkowatą, wchodzącą do uprawy w naszym kraju, oraz nad różnymi gatunkami z rodzaju mózgi i perzu. W jak dużym stopniu rozwijają się tego rodzaju prace w niektórych krajach, dowodzą doniesienia z Brazylii, gdzie badaniom podano 2000 gatunków z 64 rodzajów motylkowatych, po czym wybrano tylko 11 gatunków, jako zasługujące na szczególną uwagę. Można wymienić wiele cech i właściwości, jakimi powinna odznaczać się dobra odmiana traw czy motylkowatych. Z punktu widzenia wartości pokarmowej odmian, nie może być obojętna zawartość krzemionki np. u kupkówki pospolitej. Zawartość jej u większej liczby badanych odmian wahała się w bardzo szerokich granicach i może być dwukrotnie większa, niż u odmian o niskiej zawartości krzemionki. Na podstawie długości i liczby ząbków na brzegach liści u odmian kupkówki można wnioskować pośrednio o poziomie ich wysycenia krzemionką. Stwierdzono bowiem, że na 1 cm brzegu liścia może wystąpić od 0 do 130 ząbków długości 60-143. Jak wiadomo, w ząbkach mieści się znaczna ilość krzemionki odkładanej przez rośliny.
System reklamy Test