Gleby przeksztalcone

Gleby przekształcone, zniszczone przez przemysł i inną działalność człowieka, to następny ważny problem w ochronie powierzchni ziemi. Obszary te wymagają inwentaryzacji, ustalenia kierunków i metod zagospodarowania (rekultywacji). Racjonalne rozdysponowanie powierzchni kraju wg potrzeb społeczno-gospodarczych jest w Polsce przedmiotem przestrzennego zagospodarowania kraju. Aktualnie należy oczekiwać wdrażania planu przestrzennego zagospodarowania kraju, opracowanego przez Rządowy Zespół Ekspertów powołany przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 roku. Według wstępnych założeń tego dokumentu w okresie 1971—1990 udział sposobów zagospodarowania powierzchni ziemi w Polsce ulegnie następującym przemianom (w procentach od ogólnej powierzchni kraju): udział terenów osadniczych miejskich wzrośnie z 1,2% do 1,9%; udział terenów osadniczych wiejskich wzrośnie nieznacznie, tak że ich wskaźnik w odsetkach nie ulegnie zmianie — 1,4%; udział terenów komunikacji między osiedlowe j wzrośnie z 2,5°/o do 2,8%; udział terenów przemysłowych górniczych pozamiejskich wzrośnie z 0,2% do 0,9%; udział wód śródlądowych wzrośnie z 2,5% do 2,8%; udział powierzchni lasów wzrośnie z 27,3% do 30,7%; udział użytków rolnych zmaleje z 62,5% do 58%.
System reklamy Test