Chemizacja rolnictwa

Chemizacja rolnictwa powoduje zmiany w agrocenozach, w mikroelementach glebowych oraz w całej biosferze i dlatego wymaga stałego pogłębiania badań. Jak się ocenia, gleby rolnicze aktualnie na obszarze około 12,8 tyś. km2 narażone są na ujemne imisje z atmosfery; przewiduje się, że w 1990 roku zagrożony obszar osiągnie około 58 tyś. km2 (groźny jest zwłaszcza dwutlenek siarki, który podnosi kwasowość i tak kwaśnych gleb w naszym klimacie). Zdolność produkcyjną gleb w warunkach naszego kraju obniżają sporadycznie niekorzystne parametry klimatyczne, szczególnie wówczas, gdy doprowadzają one do występowania powodzi, stepowienia i suszy. W Polsce na około 7% powierzchni kraju występują powodzie opadowe, roztopowe, zatorowe, a na wybrzeżu morskim także sztormowe. Powodzie powodują osadzanie namułu na uprawianych gruntach lub odwrotnie — zmywają glebę, tworzą nowe koryta oraz powodują przemywanie meandrów rzek. Szkodliwość zalewów powodziowych jest różna i na ogół najmniej strat przynoszą zalewy roztopowe na trwałych użytkach zielonych. Na gruntach ornych natomiast zalewy roztopowe niszczą nie tylko zasiewy, ale i urządzenia melioracyjne, a niekiedy i budynki. Obwałowania większych rzek obliczone są na wielkie wody powodziowe (na podstawie notowań 30- lub 50-letnich). Obwałowania zmniejszają jednak retencję wodną doliny rzecznej, pogarszają naturalne warunki gospodarowania wodą.
System reklamy Test