Pyly

Emisja pyłów do atmosfery w 1990 roku, minio kilkakrotnego wzrostu produkcji w tym okresie, u-trzyrna się na obecnym poziomie. Nastąpią jednak niekorzystne zmiany zapylenia w niektórych regionach kraju. Największy przyrost emisji pyłów przewiduje się w Opolu, Szydłowcu, Bełchatowie, Jędrzejowie, Gdyni, Ostrowcu Świętokrzyskim, Gdańsku i w niektórych innych regionach. Źródłem wzrostu zanieczyszczeń pyłowych będą przede wszystkim wielkie elektrownie i cementownie, inne źródła odegrają mniejszą rolę. W szczególnie trudnej sytuacji będzie woj. kieleckie. Zgodnie z prognozami wzrost .emisji tlenków siarki wystąpi na terenie całego-kraju. Największe wielkości osiągnie w Jaworznie, Opolu, Płocku,. Stalowe j Woli, Chorzowie, Warszawie, Krakowie, Bytomiu i niektórych innych miejscowościach. Przewiduje się, że łącznie na obszarze 7—10'°/o powierzchni kraju średnie roczne stężenie tlenków siarki w atmosferze przekroczy dopuszczalne normy. Y7 kilku miejscowościach obszary te nałożą się z obszarami, na których i inne zanieczyszczenia atmosfery pozostaną wysokie lub nawet przekroczą dopuszczalne normy.
System reklamy Test