Ochrona powietrza

Powietrze chronimy przed szkodliwymi dla wegetacji roślin, życia zwierząt oraz rozwoju, zdrowia i życia człowieka pyłami, gazami i zapachami. Pyły są wydzielane do atmosfery głównie przez: zakłady przemysłowe, gospodarkę komunalną, pojazdy mechaniczne oraz gospodarkę rolną. Według ustaleń GUS w 1977 roku emisja pyłów z 919 objętych badaniami statystycznymi uciążliwych zakładów 'Osiągnęła poziom około 2,3 min ton (poziom, 'zanieczyszczeń pyłowych w wysokości około 2,3 min ton rocznie utrzymuje się przez ostatnie 5 lat w zasadzie bez zmian). W składzie pyłów około 60% stanowił popiół lotny, około 18% pyły cementowni, ponad 8'% to pyły 'metalurgiczne, prawie 2'% stanowiły pyły z produkcji nawozów sztucznych, a resztę, tj. około 12%, stanowiły pyły z innych źródeł przemysłowych. Popioły lotne i pyły cementowni w około 41% wytwarzał przemysł paliwowo-energetyczny, a w około 25'% przemysł mineralny. 51 zakładów (emitujących powyżej 10 tyś. ton rocznie każdy) wytworzyło aż 73,4% ogólnej ilości pyłów, a z tej grupy 10 zakładów o emisji powyżej 50 tyś. ton każdy wydzieliłby do atmosfery 35% globalnej emisji pyłów w 1973 r.
System reklamy Test