Ochrona powierzchni ziemi

Gospodarowanie "powierzchnią ziemi ma zasadnicze znaczenie w sformułowaniu nowego wzorca cywilizacji. Błędy gospodarowania powierzchnia ziemi prowadzą do naruszania samoregułacji zespołów ekologicznych (ekosystemów), do powstawania barier rozwoju biologicznego, społecznego, ekonomicznego i duchowego. Pierwszym warunkiem prawidłowego gospodarowania powierzchnią ziemi jest względnie trwałe rozdysponowanie jej obszaru między główne grupy gestorów życia społeczno-gospodarczego. Uważa się to za kardynalny warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania degradacji środowiska przyrodniczego. Kolejnym warunkiem racjonalnego gospodarowania powierzchnią ziem; jest ochrona gleb. Najważniejsze znaczenie w naszym kraju mają działania zapobiegające rozwojowi i skutkom erozji, przeciwdziałające ujemnemu wpływowi chemizacji produkcji rolniczej. Należy łagodzić ujemny wpływ klimatu, hamować proces „zmęczenia gleby" oraz ograniczać oddziaływanie innych czynników obniżających produkcyjność gleb.
System reklamy Test