Ocena czystosci wod

Przeprowadzona ocena czystości wód wewnętrznych Bałtyku wykazała, że wody Zalewu Szczecińskiego charakteryzują się dobrą zawartością tlenu, dopływem wód morskich przez Świnę i Kanał Piastowski oraz znacznym procesem eutrofizacji. Wody Zalewu Szczecińskiego zaliczono do II klasy czystości. W Zalewie Wiślanym wody odpowiadały III klasie czystości. Niekorzystne były wskaźniki BZT5, utlenialności, zawiesin oraz związków azotowych i fosforowych. Znaczny wpływ na stan czystości naszych wód przybrzeżnych maja utrzymujące się wzdłuż wybrzeża prądy z zachodu na wschód, czyli zależy on od stanu czystości wód zachodnich sąsiadów. Korzystne jest to, że tak RFN jak i NRD swoje wybrzeża chcą trwale wykorzystywać dla celów rekreacyjnych. Natomiast niekorzystnie kształtuje się czystość wód w Zatoce Pomorskiej i Zatoce Gdańskiej. Troska o stan czystości wód Bałtyku koncentrować się powinna na wzroście jakości oczyszczania ścieków i wód śródlądowych, doprowadzonych do morza oraz na zmniejszeniu zanieczyszczeń związanych z żeglugą. Istnieje potrzeba stale aktualizowanych uzgodnień w zakresie żeglugi z innymi państwami nadbałtyckimi.
System reklamy Test