Ekologia - gospodarka wodna

Gospodarka wodami powierzchniowymi obejmuje zarówno: regulowanie poboru wody, oczyszczanie i wszelkie sprawy czystości wód rzek i jezior, budowę zbiorników retencyjnych o pojemności około 386 min ms i kanałów do przerzutów wody, udział w nadzorze nad techniką oczyszczania wód zużytych przez przemysł i gospodarkę komunalną, a odprowadzanych do wód powierzchniowych, problematykę ulepszenia gospodarki rolnej, a zwłaszcza melioracji i nawodnienie gruntów rolnych, wykorzystywanie przepływów wodnych do produkcji energii elektrycznej, wykorzystanie szlaków i zasobów wodnych dla rekreacji, a zwłaszcza turystyki. Istotną więc sprawą będzie synchronizacja urządzeń technicznych i ustalenie reżymów gospodarki wodnej zależnie od charakteru przyrodniczego jednostek przestrzennych, szczególnie synchronizacja techniki gospodarki wodnej z lesistością i rzeźbą terenu. Wpływ lasów na zdolność magazynowania wód opadowych oraz wód roztopowych zależy od ich niektórych cech, a przede wszystkim od stanu gleb leśnych i drzewostanów. Odpowiednio zagospodarowane i rozmieszczone w przestrzeni kompleksy leśne mogą optymalizować bilans zasobów wodnych każdej jednostki przestrzennej i każdego kraju. Niestety Polska jest krajem dość ubogim w zasoby wodne. Główne źródło naszych zasobów wodnych stanowią opady atmosferyczne, które dostarczają nam około 97% całkowitego zasilania. Pozostałe 3% dostarczana jest spoza terytorium Polski. Wodę używamy w rolnictwie, przemyśle oraz gospodarce komunalnej. Niestety w związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę na terenie naszego kraju zaczynają się pojawiać miejsca zagrożone deficytem tej niezbędnej do życia substancji. Zgrożenie deficytem wodnym w rolnictwie dotyczy głównie Wielkoposli, Niziny Mazowieckiej, pradoliny Narwi i obszarów sąsiadujących. W Polsce obszary zagrożone deficytem poprzez duże zużycie w przemyśle i gospodarce komunalnej to m.in. : Kraków i jego okolice, Górny Śląsk, Lublin i okolice, Trójmiasto, aglomeracja łódzka, rejon Szczecina i Polic.
System reklamy Test